ป้ายโฆษณา LED ตรัง แยกวงเวียนหอนาฬิกา บริเวณหน้าโรงแรมตรัง