ป้ายโฆษณา LED จังหวัดอำนาจเริญ แยกหอนาฬิกาเมือง

ป้ายโฆษณา ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกหอนาฬิกาเมืองอำนาจเจริญ ใกล้กับธนาคารกสิกรเมืองอำนาจเจริญ  ตลาดสดเมืองอำนาจเริญ