ป้ายโฆษณา LED กรุงเทพฯ แยกสีลม นาราธิวาส

Carabao Building, Form Silom heading to Silom – Narathiwas